ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุมลทา ห่านทองคำ 155643
2  นางสาวพนิดา สังข์รัมย์ 155552
3  นางสาววนิดา ผดุงจิตต์ 156216
4  นางสาววนาลี เหรียญตระกูล 156213
5  นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ 155494
6  นางสาวอินทุกานต์ นพสถิตย์ 155274
7  นายมานพ รังษีอนุวัตรกูร 156045
8  นางสาวธีฬกาณฐ์ ธรรมราช 155348
9  นางสาวศรีไพร แย้มศิริ 152159
10  นางสุริยา พรมวงษ์ 152160
11  นางสาววิชชุดา แสงมณี 155489
12  นางสาวสุพิชญ์ชา โชติกะ 156145
13  นางสาววลัยพร ยังปรีดา 155840
14  นางสาวพัชร์ชลิดา พลมนตรี 155412
15  นายวัชรพงษ์ แซ่จื๋อ 155546
16  นายภาณุภณ ธนาอมรนนท์ 156372
17  นางสาวรัทนีกร มูลธิยะ 156395
18  นายฉัตรชัย ชื่นชม 156402
19  นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 156413
20  นางสาวภัทรา ธรรมโลกา 155280

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th