ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจารุวรรณ โพธิวาระ 154527
2  นางสาวเรวดี ศรีสกุลดี 155422
3  นางสาวสุขุมาภร เขียวหวาน 155423
4  นางสุธาทิพย์ มิ่งวิมาร 155441
5  นางสาวรุจิรา ชัยสิทธิ์ 155419
6  นางสาววนิดา ผดุงจิตต์ 156215
7  นางสาววนาลี เหรียญตระกูล 156214
8  นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ 155495
9  นางสาวธนพร กลัดพ่วง 155652
10  นางสาวธีฬกาณฐ์ ธรรมราช 155350
11  นางสุริยา พรมวงษ์ 152141
12  นางสาวศรีไพร แย้มศิริ 152142
13  นางสาวน้ำตาล สัมพันธ์วงค์ 156060
14  นางสาวพัทธานันท์ พีระอักษรานนท์ 155757
15  นายพีรเกียรติ สันฝา 156315
16  นางสาวทัศนีย์ แสนภูวา 155762
17  นางสาวสุพิชญ์ชา โชติกะ 156143
18  นางสาวทิพยฉัตร อมรรัตนพงศ์ ทิพยฉัตร อมรรัตนพงศ์ 155884
19  นางสาววลัยพร ยังปรีดา 155839
20  นายชลที กิจรักษ์ 153715

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th