ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววิริญจ์ ทิสมบูรณ์ 156360
2  นางสาวศิริพรรณ ซิระเซ็น 153903
3  นายสุภัก หลุงลิว 153906
4  นางสาวจิตรานุช พิณนอก 153908
5  นายฉัตรชัย ชื่นชม 147132
6  นายมานพ รังษีอนุวัตรกูร 156046
7  นางสาวภรพิศา เพชรพรหม 155456
8  ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐพร พิทักษ์ 156236
9  นายภควัต เพียรล้ำเลิศ 156235
10  นายจักรกฤษณ์ สูริบุตร 154735
11  นายวิศิลป์ ลิขสิทธิ์ดำรงกุล 156312
12  นางสาววิชชุดา แม้นจิตร 156310
13  นางสาวสุณัฐฐา สวัสดิ์วงษ์ 155882
14  นางสาวมนัสนันท์ งามถ้อย 156006
15  นายพิมาน เหมหมาด 153537
16  นางสาววันทนีย์ ไทยหินโจน 156416
17  นายเฉลิมพร เหล่ามาลา 156420
18  นายมณเฑียร สถิรยากร 155782
19  นายวรนาถ นิธิวราธร 155781
20  นายพีรสิทธิ์ แก้วเอี่ยม 155785

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th