ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววิริญจ์ ทิสมบูรณ์ 156359
2  นางสาวมุขตาภา ภู่งาม 153627
3  นายชนินทร์ เจริญวิวัฒนภักดี 156350
4  นางสาวศิริพรรณ ซิระเซ็น 153901
5  นายสุภัก หลุงลิว 153905
6  นางสาวจิตรานุช พิณนอก 153907
7  นางสาวภรพิศา เพชรพรหม 155455
8  นางสาวเกวลิน ศรีสุวรรณ์ 155571
9  ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐพร พิทักษ์ 156231
10  นายภควัต เพียรล้ำเลิศ 156230
11  นายอดิสรณ์ รักษาศิริ 155705
12  นางสาววิชชุดา แม้นจิตร 156317
13  นายวิศิลป์ ลิขสิทธิ์ดำรงกุล 156316
14  นางสาวสุณัฐฐา สวัสดิ์วงษ์ 155881
15  นางสาวชัญญานุช อาภรณ์รัมย์ 155797
16  นายพลวัฒน์ จันทร์อ่อน 154799
17  นางสาวศิวพร โคปาละสุต 156392
18  นายมณเฑียร สถิรยากร 155779
19  นายวรนาถ นิธิวราธร 155780
20  นายพีรสิทธิ์ แก้วเอี่ยม 155783

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th