ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอาทิตยาพร ถึงจำรัส 155548
2  นางสาวนุชนารถ ต่ายคนอง 155959
3  นางสาวปณิชา มูประสิทธิ์ 155504
4  นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ 155335
5  นายปิยะพงษ์ พรมมา 154913
6  นายนรสีห์ ลิขิตบรรณกร 154914
7  นางสาวจุรีรัตน์ บุญมาก 152650
8  นายชุติพนธ์ พลเดช 155136
9  นายภูดิท วัชรินทร์ธาดา 156337
10  นางสาวศศินา เสนีย์วงศ์ 156351
11  นางสาวศศิพิมล เทพไพฑูรย์ 152096
12  นายอานนท์ ทองทวี 156352
13  นางสาวหิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา 151999
14  นายทำนุ วิเศษสินธุ์ 155800
15  นางสาวปัณณภัทร อินริสพงศ์​ 154812
16  นางสาวจิระนันท์ สิทธิศร 154869
17  นางสาวรัชนีกร อานันต์ 154870
18  นางสาวสุดารัตน์ กระแสร์ 155191
19  นางสาวสมัชญา เอี่ยมแก้ว 156223
20  นายโดม มงคลประดิษฐ 155719

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th