ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายเกรียงไกร ทองลิ่ม 155994
2  นายพีรณัฐ เชื้อสวย 156027
3  นางสาวศรีสุข วิศาลสกุลวงษ์ 155893
4  นางสาวเบญจมาศ อำนวยชีวะ 155444
5  นางสาวปณิชา มูประสิทธิ์ 155503
6  นายปิยะพงษ์ พรมมา 154907
7  นายนรสีห์ ลิขิตบรรณกร 154909
8  นายชุติพนธ์ พลเดช 154873
9  นางสาวเพชรรัตน์ รักษ์พันธ์ 155539
10  นางสาวกวินนา เสลาหลัก 155488
11  นายอภิวัตร อินพ่วง 155496
12  นายอิศรา สุวรรณพรหม 155541
13  นายสุธรรม กาฬมณี สุธรรม กาฬมณี 155490
14  นายอานุภาพ เตชะวัฒนกุล 155538
15  นายกมลฤทธิ์ ศิลาวาริน 156157
16  นางสาวหิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา 151997
17  นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่เฮียะ 155485
18  นางสาวสมัชญา เอี่ยมแก้ว 156221
19  นายอนุวัต บุญผ่อง 155613
20  นางสาวสุดารัตน์ กระแสร์ 155189

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th