ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวส้มชื่น อุดมบุญ 153622
2  นางสาวรุจิกาญจน์ เอี่ยมภู่ 153505
3  นางรุ่งทิวา สิงห์อยู่ 153518
4  นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร์ 156295
5  นางสาวตุลยดา บุญประสิทธิ์ 156297
6  นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์สมุทร 156293
7  นางสาวสุวนี แก้วภาพ 155711
8  นางสาวมุกมณี พัฒศรี 155216
9  นายพงษ์ประสิทธิ์ เหล่าม่วง 153334
10  นายเลอเกียรติ ถีระพงษ์ 153337
11  นายณภดล บูรณวนิช 156044
12  นายเฉลิมชัย เพ็ชรมั่ง 156251
13  นายวิชาญ ตรีทัศน์ 156253
14  นางสาวมะลิ มูลมาตร 156255
15  นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วิญญุพันธ์ 156257
16  นายนารงค์ เรืองจาบ 155303
17  นายจีรศักดิ์ ไป่จันทึก 153618
18  นายจรัญ รุ่งเรือง 156306
19  นางสาววนารี แก่นงาม 156308
20  นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 156410

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th