ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวศิริพร พฤกชาติ 155962
2  นางสาวสิริรัตน์ ทบวงษ์ 155986
3  นางสาวสุมณฑา อู่บูรณกุล 155852
4  นางสาววันวิสาข์ ศรีสวัสดิ์ 155750
5  นางสาวสุธัญญา ปิจนันทร์ 155987
6  นายวุฒิพิทักษ์ รัตนวารีกิจ 153942
7  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 155772
8  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 155817
9  นายธราธร จรรยา 155978
10  นางสาวพรทิพย์ นามพระจันทร์ 155976
11  นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ 156036
12  นางสาวสุปรียา เถื่อนปาน 156088
13  นางสาวณัฐชา อินทองน้อย 155638
14  นายวรเมธ เรืองสง่า 156030
15  นายเกรียงไกร ทองลิ่ม 155993
16  นางสาวศรีสุข วิศาลสกุลวงษ์ 155892
17  นางสาวพฤดี ปานแก้ว 155944
18  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 155942
19  นายบุญสืบ ประกอบจินดา 155904
20  นางสาววรรณรัตน์ นิยมเสถียร 155891

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th