ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสิริรัตน์ ทบวงษ์ 155989
2  นางสาวศิริพร พฤกชาติ 155961
3  นางสาวสุธัญญา ปิจนันทร์ 155990
4  นางสาววันวิสาข์ ศรีสวัสดิ์ 155751
5  นายอนันต์ ด่านกุญชร 156259
6  นางสาววรรณิสา ศรีทอง 156258
7  นายวุฒิพิทักษ์ รัตนวารีกิจ 153944
8  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 155775
9  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 155818
10  นายเกียรติศักดิ์ พรหมศร 154426
11  นางสาวพรทิพย์ นามพระจันทร์ 155975
12  นายธราธร จรรยา 155977
13  นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ 156035
14  นางสาวสุปรียา เถื่อนปาน 156090
15  นายคชากร มะลิลา 155995
16  นายวรเมธ เรืองสง่า 156029
17  นายบุญสืบ ประกอบจินดา 155903
18  นางสาวพฤดี ปานแก้ว 155868
19  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 155867
20  นางสาววรรณรัตน์ นิยมเสถียร 155890

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th