ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอริษา แสนสิทธิ์ 155863
2  นางสาวณิชารัศม์ สุทธิมณีรัตน์ 155402
3  นายอภิสิทธิ์ จันสุตะ 155398
4  นายพัฒนศักดิ์ สุทธิดี 155937
5  นายกฤษติชัย พุดสอยดาว 155639
6  นางสาวจงรักษ์ จันทะพงษ์ 155636
7  นางสาวเกศแก้ว เกษะโกมล 155641
8  นายอรรถพล ทองคำ 156204
9  นายนัฐพล ภูมิพิมพ์ 154686
10  นางสาวธัญกร สมพลกรัง 155307
11  นางสาวชวัลลักษณ์ โสภิณ 155306
12  นายวิภู รำไพกุล 156239
13  นางสาวอิศริยาพร บุญชัย 154903
14  นางสาวพัตรพิมล อัศพิมพ์ 154906
15  นางสาวจรินธร หารเสนา 155130
16  นางสาวชนากาน ใจศิลป์ 155796
17  นางสาววลัยพร กระมลคร 155349
18  นางสาวสุพัตรา คำลือฤทธิ์ 155351
19  นายประสิทธิ์ จิระกิตติภัณฑ์ 155498
20  นางสาวดวงกมล ถวิลหา 156384

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th