ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวพลอยพิชชา ปัญจมาพิรมย์ 155479
2  นางสาวพัณณ์ชิตา โฉลกดี 156004
3  นางสาวธัญนภางค์ แก้วกุณโฑ 155480
4  ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ วังพล 156365
5  นายกฤษดา ทองนาค 156023
6  นางสาวนิฤบล ทองจันทร์ 155368
7  นางสาวณิชารัศม์ สุทธิมณีรัตน์ 155404
8  นายอภิสิทธิ์ จันสุตะ 155399
9  นางสาวเพชรรัตน์ คำจันทึก 155623
10  นางสาวศิริรัตน์ สิทธิศร 155624
11  นางสาวสุภารัตน์ เสือใหญ่ 156022
12  นายชานนท์ จันทรศรี 155589
13  นายธัญพิสิษฐ์ ทองสุข 155586
14  นางสาวศุภกร พิบูลย์วรวงศ์ 156353
15  นางสาวศิริกุล ภูต้ายผา 155971
16  นางสาวกมลชนก กองแก้ว 155555
17  นางสาวเชิญพร หงษ์สามสิบเจ็ด 155820
18  นายชนชนม์ หงษ์สามสิบเจ็ด 155908
19  นางสาวนางสาวรมิตา เศษจันทร์ 143053
20  นางสาวอรณี ศรีวิจารณ์ 153185

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th