ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 155826
2  นางสาวพัณณ์ชิตา โฉลกดี 155970
3  ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ วังพล 156364
4  นายมโน พรหมภักดิ์ 156092
5  นายกฤษดา ทองนาค 156024
6  นางสาวนิฤบล ทองจันทร์ 155370
7  นางสาวณิชารัศม์ สุทธิมณีรัตน์ 155401
8  นายอภิสิทธิ์ จันสุตะ 155400
9  นายฉัตรชัย พรฐิติโภคิน 155998
10  นายฐิติพงศ์​ กุฎีพันธ์​ 155988
11  นางสาวสุภารัตน์ เสือใหญ่ 156034
12  นางพิธพร พาตา 156100
13  นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ 156099
14  นางรัชดาภร ฝอยทอง 156102
15  นางสาวธาวิณี กระดานลาด 154793
16  นางสาวศิริกุล ภูต้ายผา 155969
17  นางสาวฐณิชาภรณ์ แสงหิรัญ 155180
18  นางสาวเชิญพร หงษ์สามสิบเจ็ด 155907
19  นายชนชนม์ หงษ์สามสิบเจ็ด 155822
20  นางสาวอรณี ศรีวิจารณ์ 154303

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th