ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกัญญาณัฏฐ์ คงรวยทรัพย์ 155935
2  นางสาวกันต์กมล ได้ดี 155406
3  นางสาวอังคณา ม่วงปราง 155810
4  นายอนันต์ อนันต์โสภณสกุล 156005
5  นางสาวจารุวรรณ พรมวัง 155619
6  นายนายสุกิจจา พวงทอง 156011
7  นางสาวสุภาพร จรจันทร์ 155260
8  นางสาวอิสรีย์ ทองคำ 155577
9  นายธงชัย โปร่งทอง 155258
10  นายรชานนท์ ผลกลาง 155576
11  นางสาวบุญฑริกา บัวรเพ็ชร 155565
12  นายรัชโรจน์ แตงนวลจันทร์ 155559
13  นายศุภชัย บุตรภักดี 154990
14  นายณัฐกฤษฎิ์ กันทเนตร 155841
15  นายภูวดล ปราบภัย 156075
16  นายสุชาติ เฉลิม 155630
17  นางสาวกาญจนา สุภาผล 155470
18  นายประกิต เบาัสนเทียะ 155531
19  นางสาวเฟื่องนภา ขอเอิบกลาง 155656
20  นางสาวชวัลกร พุทธเสน 155836

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th