ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจารุวรรณ พรมวัง 155618
2  นางสาวอังคณา ม่วงปราง 155811
3  นายสมบูรณ์ ฟองอินทร์ 155469
4  นายรัชโรจน์ แตงนวลจันทร์ 155558
5  นายสิทธิวัฒน์ ชินเขว้า 155729
6  นางสาวรุ้งทิพย์ มากระจัน 155728
7  นางสาวฟาติมะฮ์ เยี่ยมนิคม 156363
8  นางสาวสุภชา สีหาบุตร 155556
9  นายเรียวสุแกะ คาวาแบะ 155543
10  นางสาวพัชร์ชลิดา พลมนตรี 155411
11  นางสาวชนากาน ใจศิลป์ 155795
12  นางสาวสุนิสา มีศรี 156338
13  นางสาวเมธิยา มณีพงษ์ 156227
14  นายธรณินทร์ เทียมเพ็ง 152485
15  นายพงษ์ศักดิ์ ทองใบ 152487
16  นางสาวอภิลักษณา ขอเหนี่ยวกลาง 152492
17  นางสาวสาวิตรี ขาวก้านเหลือง 152493
18  นางสาวเสาวนีย์ คงภักดี 155668
19  นางสาวสุกัญญา ใจกว้าง 155667
20  นางสาวปฏิมา สามารถ 156326

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th