ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสุวิทย์ หมื่นปล้อง 155815
2  นางสาวธนาภรณ์ คูณคง 155484
3  นางสาวทิพย์วรรณ วงษ์ขันธ์ 155483
4  นายสัมพัทธ์ เอกพันธุ์ 118058
5  นางสาวสุกัญญา แน่นหนา 155486
6  นางสาวขัตติยาภรณ์ เกตุพล 156218
7  นางสาวนวลพรรณ ศรีนาคา 155478
8  นางสาวปิยะพร สายยศ 154880
9  นายไชยวัฒน์ รัฐวร 156018
10  นางเจริญรัตน์ สุพัฒสร 155737
11  ว่าที่ ร.ต.หญิงพุทธชาติ เสือแก้ว 155743
12  นางสาวอนุสสรา เศรษฐ์สิริภักดี 155739
13  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 155825
14  นางสาวกมลทิพย์ โชติอัคคี 155760
15  นางสาวสุภาพร รัตนพันธ์ 155738
16  นางสาวพรพรรณ เสาเสนา 155250
17  นายพิษณุ ไชยโคตร 156132
18  นายทิวากร จิตร์วิไลย์ 156084
19  นางสาวภัทราพร บัวสนธิ์ 156097
20  นางสาวศิริพร วงษ์นิล 156082

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th