ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวศิวพร โคปาละสุต 155021
2  นายสัมพัทธ์ เอกพันธุ์ 155393
3  นางสาวธนภรณ์ รอดประเสริฐ 155394
4  นางสาวปุณณดา สุขปูรณะ 155569
5  นางสาวขัตติยาภรณ์ เกตุพล 156219
6  นางสาวปิยะพร สายยศ 154879
7  นายไชยวัฒน์ รัฐวร 156017
8  นางเจริญรัตน์ สุพัฒสร 155736
9  นายวุฒิชัย มาฆะธรรม 155740
10  ว่าที่ ร.ต.หญิงพุทธชาติ เสือแก้ว 155744
11  นางสาวอนุสสรา เศรษฐ์สิริภักดี 155595
12  นางสาวดวงมณี บุญศรี 155453
13  นางสาวกมลทิพย์ โชติอัคคี 155759
14  นางสาวสุภาพร รัตนพันธ์ 155593
15  นางสาววนัชพร สมทอง 155220
16  นางสาวกิ่งแก้ว เดชบำรุง 154855
17  นางสาวภัทราพร บัวสนธิ์ 156098
18  นางสาวศิริพร วงษ์นิล 156078
19  นายทิวากร จิตร์วิไลย์ 156083
20  นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ 156200

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th