ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวชโลบล วิภาตะนาวิน 151699
2  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 151691
3  นายปริญญา โพนทยะปะสุต 151697
4  นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา 155855
5  นางสาวนันท์นภัส คำวัน 155720
6  นายทรงกลด มานะกิจจานนท์ 155778
7  นางพรพิไล ศิริรัตน์ 155723
8  นางสาวอุมาพร โควัง 155813
9  นางสาวกัญญาณัฏฐ์ คงรวยทรัพย์ 155929
10  นางสาวสุวนันท์ จินตคณิต 155932
11  นางสาวพิมพ์นารา ผุดเพชรแก้ว 155834
12  นายชนินธร นาโสก 155983
13  นางสาวณัฐธิดา กรณีสุข 155842
14  นายฉัตรชัย ชาภูมี 155972
15  นางสาวอัมพา กองสีหาจักร์ 155564
16  นายอาทิตย์ พลเวียง 155837
17  นายชินวัฒน์ ผดุงพล 156025
18  นางสาวพรพิมล บัวรเพ็ชร 155567
19  นางสาวกัญญวรา ไกรสิงห์ 155407
20  นายธเนศ หลวงศรี 155838

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th