ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอุมาพร โควัง 155812
2  นายเจริญศิลป์ อุตะมะ 155827
3  นางสาวอรชพร เหลืองสุวรรณ 155677
4  นายเกรียงไกร ประสิทธิผล 155300
5  นายทรงกลด มานะกิจจานนท์ ทรงกลด มานะกิจจานนท์ 155776
6  นางพรพิไล ศิริรัตน์ 155716
7  นางสาวนันท์นภัส คำวัน 155721
8  นางสาวกัญญาณัฏฐ์ คงรวยทรัพย์ 155933
9  นางสาวกิ่งแก้ว เดชบำรุง 154858
10  นางสาวสุวนันท์ จินตคณิต 155934
11  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 155766
12  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 155761
13  นางสาวอัมพา กองสีหาจักร์ 155562
14  นายฉัตรชัย พรฐิติโภคิน 155997
15  นางสาวพรพิมล บัวรเพ็ชร 155566
16  นางสาวกุลณิชาภา วสุชญานนท์ 155945
17  นางสาวชนากานต์ สุมาวาส 155950
18  นายฐิติพงศ์​ กุฎีพันธ์​ 155985
19  นางสาวอารยา นิตยภูติ 155408
20  นางสาวบุญฑริกา บัวรเพ็ชร 155563

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th