ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอำพล แบนกลาง 155508
2  นางสาวดาราพร ร่ารื่น 155500
3  นางสาวจุฑามาศ ม่วงทอง 155512
4  นางสาวรมิตา สุขแสวง 155809
5  นางสาววนาลี ปะระราช 154844
6  นายสุขสันต์ เพ็ญธัญการ 156185
7  นางสาวเสาวนีย์ ใจซื่อ 155906
8  นายชาคริต ทับทิมทอง 155198
9  นางสาวเมธินันท์ หลอดบุญ 155154
10  นายราชันย์ บุญเรือน 155847
11  นางสาวกานต์ธีรา นามวงศ์ 154424
12  นายสุชาญ กมลวิทย์ 155686
13  นางลัดดาวัลย์ พระสุนิน 156212
14  นางสาวประภาพรรณ เชื้อวงศ์ 155764
15  นางสาวจุฑามาศ อารีเอื้อ 156003
16  นายธีทัต บ่อผล 155255
17  นางสาวสบันหงา โคตรโสภา 155879
18  นายธนาวุฒิ ทองทิพย์ 155735
19  นางสาวเฉิดโฉม ณ พัทลุง 155005
20  นางสาวนิษฐกานต์ สุทธิโรจน์โภคิน 156108

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th