ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอำพล แบนกลาง 155067
2  นางสาวอุรชา สิมมา 156149
3  นางสาวดาราพร ร่ารื่น 155070
4  นางสาวอุราภรณ์ ศรีวะอุไร 156148
5  นายสุขสันต์ เพ็ญธัญการ 156186
6  นางสาวเสาวนีย์ ใจซื่อ 155905
7  นางสาวดรุณี แจกกระโทก 154359
8  นายราชันย์ บุญเรือน 155848
9  นางลัดดาวัลย์ พระสุนิน 156209
10  นางสาวประภาพรรณ เชื้อวงศ์ 155765
11  นางสาวณัฐพร จันทร์เชื้อ 156051
12  นางสาวจุฑามาศ อารีเอื้อ 156002
13  นายธีทัต บ่อผล 155252
14  นายอัครพล สุดประเสริฐ 155745
15  นายธนาวุฒิ ทองทิพย์ 155732
16  นางสาวสบันหงา โคตรโสภา 155880
17  นางสาวนิษฐกานต์ สุทธิโรจน์โภคิน 156107
18  นางสาวกมลชนก เกื้อภักดิ์ 154849
19  นางสาวชาลิณี พุทธนุกูลชัย 155755
20  นายกฤชณภัทร อัมพปานิด 154857

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th