ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสมชาย งามขำ 156081
2  นางสาวปรารถนา ธงศรี 155788
3  นางสาวนิษฐกานต์ สุทธิโรจน์โภคิน 156106
4  นายวีรวุธ บุษงาม 156077
5  นายเกรียงไกร ประสิทธิผล 155299
6  นางสาวจุฑามาศ เป็นมูล 156233
7  นายนิธินันท์ ภิญโญนันถิรกรณ์ 155915
8  นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอ่อง 156032
9  นางสาวบวรลักษณ์ ประเสริฐศรี 155966
10  นางสาวลัดดา แสงสุวรรณถาวร 156093
11  นางสาวอรชพร เหลืองสุวรรณ 155678
12  นางสาวสาวิตรี นันต๊ะยศ 155968
13  นายพลพจน์ เชนวิทยา 156095
14  นางสาวเกสรา อินหงษา 152147
15  นายจิรพนธ์ วงษ์เที่ยง 155134
16  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 155768
17  นายวิษณุ คำเงิน 156037
18  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 155758
19  นางสาวชาลิณี พุทธนุกูลชัย 155756
20  นางสาวสุวนันท์ จินตคณิต 155936

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th