ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 153632
2  นางสาวจุฑามาส เมียมขุนทด 154162
3  นางสาวทิภาพร จันทร์สาลี 154189
4  นายณัฐวุฒิ ชิงตะขบ 154218
5  นายจักรพันธ์ แท่นสูงเนิน 154171
6  นางสาววิมลสิริ จิตเจริญทิพย์ 154163
7  นางสาวกชพรรณ ครุฑขุนทด 154165
8  นางสาวภัทรภร จิตต์แก้ว 154263
9  นายจิรวัฒน์ กฐินทิพย์ 154370
10  นางสาววิชุดา นันทกาศรี 154453
11  นายวสันต์ โรจนแพทย์ 146957
12  นางสาวสิริรัตน์ ศรรัตนไพบูลย์ 154493
13  นางประติมาพร เมืองเล็น 154496
14  นายคำรณ ปัญศรี 154495
15  นางสาวจุฑาวดี สร้อยสุนทร 154313
16  นางสาวขนิษฐา ภาคภูมิ 153379
17  นางสาววิรัญญา ตอวิิเชียร 153377
18  นายธนายุทธ ปลื้มปรีชา 154617
19  นางสาวลักขณา ดารอด 154578
20  นายเกรียงไกร เตียวพานิช 153714

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th