ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายจิรวัฒน์ กฐินทิพย์ 154371
2  ว่าที่ ร้อยตรีวิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 154492
3  นายวสันต์ โรจนแพทย์ 146956
4  นางสาวสิริรัตน์ ศรรัตนไพบูลย์ 154488
5  นางประติมาพร เมืองเล็น 154497
6  นายคำรณ ปัญศรี 154487
7  นางสาวศรัญญา บุญณราช 154546
8  นางสาวจุฑาวดี สร้อยสุนทร 154311
9  นางสาวขนิษฐา ภาคภูมิ 153380
10  นางสาววิรัญญา ตอวิิเชียร 153378
11  นายธนายุทธ ปลื้มปรีชา 154616
12  นางสาวลักขณา ดารอด 154577
13  นายณัฐพัชร์ กิจสวัสด์ 153713
14  นายบุญญกิจ เนียมหอม 154650
15  นายปรินทร ชวนชัยรัตน์ 154652
16  นางสาวสุนิสา คำเกิด 153194
17  นายสุทิเทพ อิ่มจงใจรักษ์ 154651
18  นางสาวน้ำฝน ชิณหัวดง 154061
19  นายวิชยา สากุล 154635

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th