ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายเอกวิทย์ บุญล้ำ 154231
2  นายธีระ โสมะมี 154226
3  นายจำเนียร มีศิริ 154222
4  นายเจนวิทย์ จักทอน 154392
5  นางสาวปรารถนา ม่วงแพร 154375
6  นายธนวัฒน์ ทองสุกแสง 154554
7  นางสาวทิพวรรณ นาไชย 154543
8  นายชูศักดิ์ วงษ์นรินทร์ 154629
9  นายอมรเทพ เพาะบุญ 154628
10  นางสาวฟาติมะฮ์ เยี่ยมนิคม 154653
11  นายไพวรรณ์ สรสิทธิ์ 154276
12  นางสาวพรเจริญ เนตรไร 154270
13  นางสาววัชรี ศิริ 154649
14  นายเกรียงไกร สีแล็ง 154522
15  นางสาวพิชชานันท์ รัตน์แก้ว 154516
16  นางสาววชิราพรรณ อัครล้ำเลิศวงศ์ 154463
17  นางสาวกัญญา ตงมั่นคง 153590
18  นางสาวกัญญาพัชร์ หาญพุฒ 153592
19  นายโฆษิต บุญยังมี 154540
20  นายจตุทิศ บุตรเมือง 154542

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th