ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายเอกวิทย์ บุญล้ำ 154232
2  นายธีระ โสมะมี 154227
3  นายจำเนียร มีศิริ 154223
4  นางสาวเกษมณี ภูมิเชวง 154326
5  นางสาวพงศ์สุภา พันทะรี 154328
6  นายธีรวุฒิ แสงสวัสดิกุล 154327
7  นายสรัญ เสรีธรณกุล 154357
8  ว่าที่ ร้อยตรีวิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 154491
9  นายเจนวิทย์ จักทอน 154388
10  นายไพวรรณ์ สรสิทธิ์ 154275
11  นางสาวพรเจริญ เนตรไร 154269
12  นายวีรศักดิ์ แสนชั่ง 154517
13  นางสาวศศินา จูเจริญ 154518
14  นายวีระชาติ ขันดี 154515
15  นางสาวนภสร ปฏิบัติธรรม 154524
16  นางสาววัชรี ศิริ 154648
17  นายเกรียงไกร สีแล็ง 154521
18  นางสาวรัชนี สอนปัน 154634
19  นายนิรุตติ์ ปิ่นรัตน์ 154633
20  นางสาวเนตรชนก ใช้บางยาง 154673

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th