ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมนต์สินี ใจท้ง 154195
2  นายมนัส รื่นเริง 154194
3  นายเดช ช้างชน 154274
4  นางสาววนาลี เหรียญตระกูล 154291
5  นางสาวธนิตา กุลสุริวงศ์ 154285
6  นางสาววนิดา ผดุงจิตต์ 154290
7  นางสาวเจษฎาพร ศรีบุญเรือง 154288
8  นางสาวเพชรคุณ ภวภูตานนท์ 154287
9  นายเทียนนคร เทียนครบุรี 154058
10  นางสาวศุภลักษณ์ กาวีระจันทร์ 154481
11  นางสาวปิยพร สิทธิพรวรกุล 154067
12  นายสิทธิพงษ์ พิศเพ็ง 154330
13  นางสาวขนิษฐา ศิลาจารุ 154239
14  นางสาวธัญลักษณ์ คำเพราะ 154243
15  นายวัฒนา พรมลาย 154441
16  นายวิชช์สพัฒน์ ศิริวิมุตต์อมร 154470
17  นางสาวภัทรชุภา ห้วยจันทร์ 154442
18  นางสาวสุภิญญา ภิรมย์ศรี 154443
19  นางสาวกรวรรณ คำพิลา 154468
20  นางสาวพัฒน์ทินันท์ บุญแตง 154467

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th