ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกัญญาเรศ โนรีแพทย์ 154174
2  นางสาวพีระพรรณ เจียพงษ์ 154249
3  นางสาวสุชานันท์ คำนาดี 154175
4  นางลัดดาวัลย์ พระสุนิน 154308
5  นายกันตพัฒน์ ทองขาว 154455
6  นางสาวทิพประภาพร ไกรระภี 154309
7  นางสาวศุภลักษณ์ กาวีระจันทร์ 154480
8  นางสาวปิยพร สิทธิพรวรกุล 154066
9  นายสิทธิพงษ์ พิศเพ็ง 154329
10  นางสาวขนิษฐา ศิลาจารุ 154238
11  นางสาวธัญลักษณ์ คำเพราะ 154242
12  นางสาวกรวรรณ คำพิลา 154466
13  นางสาวพัฒน์ทินันท์ บุญแตง 154469
14  นางสาวลลิตา เด่นดวง 153486
15  นายทศพล วิบุลยารุณ 154168
16  นางสาวแก้วขวัญ พันธุ์เผือก 154106
17  นางสาวลักษิกา สาขาชาติ 154632
18  นางสาวนนทพร พยอมหอม 154459
19  นายศิรชัช สีหาสุข 154445
20  นายธนิศร์ แก้ววิเศษ 154456

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th