ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนำโชค อำภาวงค์ 154219
2  นายวีระยุธ ประเสริฐสุข 154235
3  นายเกียรติศักดิ์ ปะทิ 154228
4  นายสมบูรณ์ แพวขุนทด 154004
5  นายมนตรี สุริยะ 154006
6  นางสาวลมัย ขันดี 154009
7  นางสาวกฤษณา เถื่อนยัง 154193
8  นางสาวธัญพร เรืองเทศ 154373
9  นางสาววันวิสาข์ นาวาทอง 154536
10  นางสาวณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา 154465
11  นายสัญชัย ชำนาญพงษ์ 154667
12  นางสาวสรินยา ปานิเสน 154668
13  นายชิห์ เชน หู 154678
14  นางสาวธนวรรณ ขจรศักดิ์ชัย 154439
15  นางสาวกัญญ์วรา สร้อยศิริกุล 154637
16  นายฉัตรชัย ภิรมย์เสวก 154625
17  นายสุขสันต์ เพ็ญธัญการ 154387
18  นางยุวเรศ ธนะมูล 151559
19  นายเจษฎา พรหมมา 151563

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th