ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนำโชค อำภาวงค์ 154220
2  นายวีระยุธ ประเสริฐสุข 154236
3  นายเกียรติศักดิ์ ปะทิ 154229
4  ว่าที่ ร้อยตรีวิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 154490
5  นางสาวธัญพร เรืองเทศ 154372
6  นางสาวสุมารินทร์ วงษ์วัฒนะ 154531
7  นางสาวรุ่งนภา ชื่นสำราญ 154215
8  นางสาวภรณี วัชรารัตน์ 154520
9  นางสาวสุนิดา นุชนารถ 154318
10  นางสาวเสาวนีย์ บรรจงจิต 154597
11  นางสาววินิดา อยู่ยิ่ง 154054
12  นางสาวพรธิภา อุ้ยหา 154052
13  นางสาวพิไลพร อินทร์ผู้ 154053
14  นางสาวมัณฑนา สุทธิชาติ 154055
15  นายวิชญ บุญวานิช 154590
16  นางสาวธนวรรณ ขจรศักดิ์ชัย 154437
17  นางสาวกัญญ์วรา สร้อยศิริกุล 154584

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th