ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจินตนา เข็มเพชร 153966
2  นายเอกรินทร์ สุขัคคานนท์ 153070
3  นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มผกา 153182
4  นายชยกฤต กองตองกาย 153180
5  นายนพรัตน์ พรมตู้ 153071
6  นายคมสัน ทองศรี 153067
7  นายชัยยุทธ ธีรเลิศกมลธร 153066
8  นางวรีย์ภรณ์ วงษ์กิ่งศรี 153181
9  นางสาวเกสร ดิษฐี 153088
10  นางสาวจิราภรณ์ มาเกิด 153951
11  นางสาววันทนา ทาริยะวงค์ 153155
12  นางสาวกนกวรรณ เปรมเดช 153156
13  นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก 153949
14  นางสาวณัฐธนิสชา พรหมคุณากร 153950
15  นางสาวสงกรานต์ พันทัง 154064
16  นายณรงค์ฤทธิ์ กาเจริญ 154065
17  นางสาวชลิตา แสนศรี 154312
18  นางสาวศิริวรรณ ราชพลแสน 154314
19  นางสาวศิริพร วงษ์นิล 154500
20  นางสาวภัทรพร บัวสนธิ์ 154501

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th