ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสงกรานต์ พันทัง 154063
2  นายณรงค์ฤทธิ์ กาเจริญ 154062
3  นางสาวศิริพร วงษ์นิล 154499
4  นางสาวภัทรพร บัวสนธิ์ 154502
5  ว่าที่ ร้อยตรีวิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 154489
6  นางสาวธันยากร รวมภักดี 154528
7  นางสาวน้ำตาล สัมพันธ์วงค์ 154568
8  นางสาวสุภัทรา ปลาอ่อน 154341
9  นางสาวอินทิรา คำผง 147182
10  นางสาวเสาวนีย์ บรรจงจิต 154580
11  นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ 153975
12  นายพีรพล จงนอก 154365
13  นางสาวนงค์ลักษณ์ มุริจันทร์ 154605
14  นายณัฐพงศ์ นิลสันเทียะ 154624
15  นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะอาแว 154457
16  นายเตาฟิก มามะ 152706
17  นายนุรอัสวารี เจ๊ะโว๊ะ 154444
18  นางสาวอาซือนะ เบ็ญเจ๊ะมะ 154452
19  นางสาววิยะดา คงธงชัย 154383
20  นายสมชาย งามขำ 154639

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th