ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอมร จันทร์แจ่มศรี 154248
2  นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม 154245
3  นางสาวสุวัตตา กอประคอง 154391
4  นายชยุต ทองผาสุข 154498
5  นายอรรถพร แก้วน่วม 154510
6  นางสาวศิริกานต์ ปิดกันภัย 154551
7  นางสาวสุพิชา อินทร์มอญ 154386
8  นางสาวศรีสุนันท์ ภูมิรักษ์ 153444
9  นางสาวจันทร์จิรา โพธิ์ศรีตา 154205
10  นายวิชาญ ตรีทัศน์ 154478
11  นางสาวมะลิ มูลมาตร 154472
12  นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วิญญุพันธ์ 154473
13  นางสาวมาลัย ทักษิณ 154548
14  นางสาวสิริวิมล โนนพรักษ์ 154549
15  นางสาวปนัสยา ไกรการ 154576
16  นางสาวธนาภรณ์ แก้วหาญ 154579
17  นางสาวนุสรา โกษารัตน์ 154592
18  นายกิตติศักดิ์ ตั้งมิตรเจริญ 154593
19  นายสมชาย งามขำ 154586

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th