ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอมร จันทร์แจ่มศรี 154246
2  นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม 154247
3  นางสาวศิริกานต์ ปิดกันภัย 154550
4  นายสุภาชัย เลพล 154503
5  นางสาวไอลดา เปล่งผิว 154361
6  นางสาวสายธาร พะกาแก้ว 154380
7  นางสาวสาธนี บุรีสูงเนิน 154362
8  นางสาวศรีสุนันท์ ภูมิรักษ์ 153442
9  นางสาวจันทร์จิรา โพธิ์ศรีตา 154204
10  นายวิชาญ ตรีทัศน์ 154477
11  นางสาวมะลิ มูลมาตร 154475
12  นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วิญญุพันธ์ 154476
13  นายกิตติศักดิ์ ตั้งมิตรเจริญ 154594
14  นางสาวนุสรา โกษารัตน์ 154591
15  นางสาวอุดมพร อรน้อม 154627
16  นายธัญญาวิชญ์ ดวงมาลย์ 154462
17  นายประวิทย์ ปิ่นหอม 154458
18  นายนฤพนธ์ ศรีวิชัย 154461
19  นายอิสมาแอ ลาแม็ง 154460

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th