ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรัตนา แมงขุนทด 154265
2  นายคมกฤษณ์ ปรีชาพูด 154268
3  นายวงศธร ฤทธิทิศ 153572
4  นายจารุวัฒน์ คันธวังอินทร์ 154096
5  นายไอยคุปต์ ขิงรัมย์ 153425
6  นางนันทพัทธ์ ุบุญคำ 151176
7  นางสาวดรุณี แก้วประพันธ์ 154210
8  นางสาวภัทรวิจิตรา สุพล 154208
9  นายวชิรฌาณ ยะเกตุ 154206
10  นายอิทธิพัทธ์ อ่อนโพธิ์ทอง 154390
11  นางสาวปิยะภรณ์ เถรวัลย์ 154393
12  นางสาววรรณวิสา ยงพะวิสัย 154337
13  นายคธาวุธ สุวรรณวรบุญ 154338
14  นายศุภวัฒน์ วิเซีย 154334
15  นายกฤศวัฒน์ จำปาทอง 154339
16  นางสาวกิตติยา วงศ์จอม 154347
17  นางสาวปิยะนุช ลาลุน 154348
18  นางสาวนิธิดา สมิตินทร์ 154293
19  นายโดม มงคลประดิษฐ 154152
20  นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี 154483

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th