ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรัตนา แมงขุนทด 154266
2  นายคมกฤษณ์ ปรีชาพูด 154267
3  นายวงศธร ฤทธิทิศ 153571
4  นายจารุวัฒน์ คันธวังอินทร์ 154097
5  นายไอยคุปต์ ขิงรัมย์ 153174
6  นางสาววัชรีย์ สว่างมณี 154306
7  นางสาวนิศานาถ ป้อมภา 154307
8  นางนันทพัทธ์ บุญคำ 122590
9  นางสาวดรุณี แก้วประพันธ์ 154211
10  นางสาวภัทรวิจิตรา สุพล 154209
11  นายวชิรฌาณ ยะเกตุ 154207
12  นายอิทธิพัทธ์ อ่อนโพธิ์ทอง 154389
13  นางสาววรรณวิสา ยงพะวิสัย 154322
14  นายคธาวุธ สุวรรณวรบุญ 154324
15  นายศุภวัฒน์ วิเซีย 154340
16  นายกฤศวัฒน์ จำปาทอง 154333
17  นายเดชา พัวพงศกร 154376
18  นายกฤตกานต์ แก้วมณีโชติ 154377
19  นางสาวสุพรรณกาญจน์ เต่ากล่ำ 154105

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th