ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายจิรัฏฐ์ ศศิพัชรพงษ์ 153940
2  นางสาวศรีสุข วิศาลสกุลวงษ์ 154128
3  นางสาววรรณรัตน์ นิยมเสถียร 154129
4  นายอมร นะวะนิยม 151579
5  นางสาวกัญญ์วรา รักษายศ 154281
6  นางสาววิภาวรรณ แสงพา 154283
7  นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ 154254
8  นางฉัตรสุดา มั่นคง 154137
9  นายประกอบ พิมพ์ศร 154140
10  นายกุลธวัช น้ำดอกไม้ 154142
11  นายชุมพล ถากา 154143
12  นางสาวภัสรากร ไชยมนตรี 153872
13  นางสาวรพีพร บัวระบัดทอง 153871
14  นายศุภการ ไชยมงคล 154212
15  นางสาวเอมออน คำจันดา 153733

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th