ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวศรีสุข วิศาลสกุลวงษ์ 154127
2  นางสาววรรณรัตน์ นิยมเสถียร 154126
3  นายอมร นะวะนิยม 151581
4  นางสาวกัญญ์วรา รักษายศ 154280
5  นางสาววิภาวรรณ แสงพา 154282
6  นายอาทิตย์ ศรีสุววรณ 154255
7  นางฉัตรสุดา มั่นคง 154136
8  นายประกอบ พิมพ์ศร 154139
9  นายกุลธวัช น้ำดอกไม้ 154141
10  นายชุมพล ถากา 154144
11  นายศุภการ ไชยมงคล 154213
12  นางสาวธัญชนก เจริญไจ 152849
13  นายอภิชาติ วงษ์เพ็ง 154252
14  นางสาวสมหญิง ไชยยะ 154251
15  นายทรงวุฒิ สามารถ 154253

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th