ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนฤมล คงแก้ว 153358
2  นางสาวกชพรรณ แตงสุข 153835
3  นางสาวขนิษฐา จำนงค์จิตต์ 153811
4  นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอ่อง 153814
5  นางสาวพัชรัตน์ โคตรโสภา 153817
6  นายวิษณุ คำเงิน 153842
7  นางสาวจีรวรรณ อังคะนาวิน 153820
8  นางสาวมาลัยวรรณ อาจปรุ 153702
9  นางสาวพัณณ์ชิตา โฉลกดี 153841
10  นางสาวธิติมา หวานเสนาะ 153916
11  นายลักษณ์ศักดิ์ พอดีงาม 153892
12  นางสาวเนตรชนก จิตต์สวัสดิ์ 154037
13  ว่าที่ร.ท.สายชล ชุ่มชวย 153749
14  นางสาวสุจิรา ไชยวาน 154114
15  นางสาวปรารถนา เซียหวัน 154072
16  นางสาวละอองดาว นวลหอม 154076
17  นางสาวพลอยวลี วินทะไชย 153946
18  นางสาวเสารวณี เลาหพงษ์พิทักษ์ 153351
19  ว่าที่ร้อยเอกณรงค์ จงสิริฤกษ์ 154170
20  นายศุภกร บุญขาว 154177
21  นายศราวุธ คำเก่ง 155107
22  นางสาวสุนันธินี นิราช 151366
23  นายคมสัน เข็มทอง 153031
24  นายสมบูรณ์ มัทนามนัสนันท์ 153594
25  นายมงคล สัตอาชากุล 154892
26  นายโอภาส เจริญคุณ 154902
27  นางสาวกมลวรรณ คำทน 154898
28  นางสาวอภิญญา โยธาจันทร์ 155165
29  นายศุภชัย เพริดพริ้ง 154980
30  นายนายอัครวัฒน์ ประชุม 152852
31  นายประเสริฐ แป้นบูชา 155022
32  นางสาวรัตนา เรือนตัน 151870
33  นายตะวัน พ่อชื่น 155027
34  นายทวีศักดิ์ เกิดศิริชัย 151376
35  นายทศพร มากสุวรรณ 151380
36  นายปิยะพงษ์ สนธิกุล 151382
37  นายธนภัทร เอกพานิช 153300
38  นายณัฐพล แจ่มเล็ก 154871
39  นางภารวี กีรติจินดา 152862
40  นางสาวพลับพลึง มานะเสน 155259
41  นางสาวฐิตาภรณ์ กิจธิคุณ 153790
42  นายเสกสรรค์ พิมวันคำ 153578
43  นายณรงค์ ณ รินทร์ 154545
44  นางสาวมลธิรา สถิตย์เสถียร 155159
45  นางสาวเจนจิรา เขื่อนคำ 155017
46  นางสาวรมิตา สุขแสวง 155078
47  นายพลเทพ ตั้งสุขเกษมสันติ์ 151854
48  นางสาวนฤมล ชัชวาล 151387
49  นายเอกนรินทร์ หินเกิด 154428
50  นางสาวพลอยไพลิน มณีฉาย 155264

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th