ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปรารถนา เซียหวัน 154074
2  นางสาวละอองดาว นวลหอม 154078
3  นางสาวขวัญแก้ว คงเกิด 153935
4  นายนพดล จานิกร 153934
5  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 153769
6  นางศิริลักษณ์ พุทธรักษา 153767
7  นายอภินันท์ เพชรกูล 154132
8  นางสาวบวรลักษณ์ ประเสริฐศรี 154157
9  นางสาวสาวิตรี นันต๊ะยศ 154161
10  นายจิระศักดิ์ สิงห์ทอง 153851
11  นายไกรวิชญ์ พลเล็ก 153854
12  นางสาวอภิชญา มาศรี 153861
13  นางสาวศุภลักษณ์ มนทองหลาง 153858
14  นายพยุงศักดิ์ ธรรมแสง 154146
15  นางสาววิริยา เฉลยทัศน์ 154094
16  นางสาวนัฐธิชา สายบัว 154012
17  นายณัฐเดช จันทรกรณ์ 154084
18  นางสาวลำพูน ศรีกงพาน 154085
19  นางเจริญรัตน์ สุพัฒสร 154119
20  นางสาวเสาวนีย์ ใจซื่อ 154181
21  นางสาวภัทรา ธรรมโลกา 151935
22  นางสาวอินทุกานต์ นพสถิตย์ 155160
23  นางสาวจริยา มุ้ยพรม 154755
24  นางสาวสุวิมล นารานิทัศน์ 151237
25  นายจรัญ รุ่งเรือง 155000
26  นางสาววนารี แก่นงาม 155001
27  นายสำราญ จิตสวา 155141
28  นางสาวปิยวรรณ ตั้งรุ่งอรุณ 154957
29  นายสุริยา แก้วสามศรี 154702
30  นางสาวณัฐชยา ภูปราง 155226
31  นางสาวอัญมณี ชูโชติ 155270
32  นางสาวกมลทิพย์ โชติอัคคี 155212
33  นางสาวสุนิสา บุศภัค 155120
34  นางสาวจริยา ขำดี 155138
35  นางสาวอาภรณ์ ศรีใส 152266
36  นางสาวสุภาพ วังคีรี 152265
37  นายสมชัย อรรถวุฒิศิลป์ 155206
38  นายภานุพงศ์ ฟักแก้ว 152858
39  นางสาวชนากาน ใจศิลป์ 154992
40  นายสุริยันต์ เจือจันทร์ 155123
41  นางสาวอภิญญา ปัญญาใส 155125
42  นางสาวสุพัตรา ปฏิโชติ 155178
43  นางสาวนุชจรี เขียวมีส่วน 155244
44  นางสาวชัญญานุช สืบสิน 152843
45  นางสาวพราวนภา มกราคม 151656
46  นายชัยวุฒิ อรรถวุฒิศิลป์ 155298
47  นางสาวศรัญยุ ทวีเลิศ ศรัญยุ ทวีเลิศ 153675
48  นางสาววาศิณีย์ คุ้มครอง 155266
49  นางสาวนันท์นภัส คำวัน 152564
50  นางสาวอุมาพร โควัง 152565

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th