ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปรารถนา เซียหวัน 154073
2  นางสาวละอองดาว นวลหอม 154077
3  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 153768
4  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 153765
5  นายอภินันท์ เพชรกูล 154131
6  นายจิระศักดิ์ สิงห์ทอง 153853
7  นายไกรวิชญ์ พลเล็ก 153856
8  นางสาวอภิชญา มาศรี 153860
9  นางสาวศุภลักษณ์ มนทองหลาง 153855
10  นายพยุงศักดิ์ ธรรมแสง 154145
11  นายณัฐเดช จันทรกรณ์ 154083
12  นางสาวลำพูน ศรีกงพาน 154086
13  นางสาวเสาวนีย์ ใจซื่อ 154196
14  นายสุรเชษฐ์ นัยนภาเลิศ 154179
15  นายอุเทน ฤทธิรักขพันธุ์ 154048
16  นางสาวเดือน อ้อนประเสริฐ 154191
17  นายธนาวุฒิ ทองทิพย์ 154151
18  นางสาวเกณิกา เวชวงษ์ 154297
19  นางวิลาวัณย์ บริรักษ์ 154289
20  นางสาวอัมพวรรณ ก๋องจาวงศ์ 154837
21  นางอมรภัค พิณเสนาะ 154839
22  นายวุฒิชัย มาฆะธรรม 155181
23  นางสาวพุทธชาติ เสือแก้ว 155182
24  นายทวีศักดิ์ เกิดศิริชัย 151375
25  นายทศพร มากสุวรรณ 151379
26  นายปิยะพงษ์ สนธิกุล 151381
27  นางชไมพร อ๋องสุวรรณ 154717
28  นางสาวจริยา มุ้ยพรม 154756
29  นางสาวจิตรญา เงินกลั่น 154861
30  นายสิทธิชัย แก้วคำ 154862
31  นายอัฐพล คงสิทธิวงศ์ 154864
32  นางสาวประภาพรรณ เชื้อวงศ์ 155219
33  นางสาวสุนิสา บุศภัค 155121
34  นางสาวจริยา ขำดี 155137
35  นายชัยวุฒิ อรรถวุฒิศิลป์ 155205
36  นายภานุพงศ์ ฟักแก้ว 152855
37  นางสาวณิชชารีย์ โชโต 154994
38  นางสาวชนากาน ใจศิลป์ 153801
39  นางสาวสุพัตรา ปฏิโชติ 155172
40  นางสาวนุชจรี เขียวมีส่วน 155243
41  นางสาวชัญญานุช สืบสิน 152842
42  นางสาวศรัญยุ ทวีเลิศ ศรัญยุ ทวีเลิศ 153674
43  นางสาววาศิณีย์ คุ้มครอง 155265
44  นางสาวนันท์นภัส คำวัน 152563
45  นางสาวอุมาพร โควัง 152566
46  นางสาววิไลวรรณ ซื่อสัตย์ 155131
47  นางสาวอารีรัตน์ สว่างวงษ์ 155365

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th