ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกีรติ ฤทธิเดช 153299
2  นายจีระพงษ์ สูงเนิน 153326
3  นางสาวกุลทรี ดีเพ็ชร 153038
4  นางสาวกานดา ดิษฐภู่ 153484
5  นางสาวรมิตา เศษจันทร์ 153479
6  นางสาวอรณี ศรีวิจารณ์ 153480
7  นายฉัตรชัย ชื่นชม 153406
8  นางสาวเนตรนภา กระจายกลาง 153448
9  นางสาวอภิญญา แก้วก้อ 153611
10  นางสาวณัฐยา คุณธรรม 153159
11  นางสาวหัทยา เทพประดิษฐ 153158
12  นางสาวณัฐยา มีชัย 153529
13  นางสาวหิรัญญา คุ้มไข้น้ำ 153914
14  นางสาวภัคธินันท์ กันจนา 153512
15  นาย ศิริพงษ์ มีแก้ว 153725
16  นางสาวรัศมี โคตธรรม 153716
17  นางสาวนัฐกานต์ สีแก้วกล้า 153925
18  นายสุจินต์ สอนรมย์ 153712
19  นางสาวพรธิดา ไทยเกิด 153873
20  นายเฉลิมชัย บุระขันธ์ 153705
21  นายธนภัทร เตชะงามวงศ์ 155002
22  นางสาวจุฑารัตน์ คำชวน 155089
23  นายประเสริฐ กิเนีย 154951
24  นางไอวนา วัฒนจัง 155147
25  นางสาวนิตยา ชัยขันธ์ 154080
26  นางสาวธัญญลักษณ์ หนููสงค์ 154828
27  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษกร เข็มกลัด 155018
28  นางสาวสุวิมล นารานิทัศน์ 151236
29  นางสาววิลาวรรณ แซ่โอ้ว 151263
30  นายภูริณัฐ เอี่ยมสุวรรณ 155104
31  นายสำราญ จิตสวา 155098
32  นางสาวนิติญา ลำทา นิติญา ลำทา 155163
33  นายเจษฎา วัสโส 152559
34  นางสาวจารุวรรณ พรมวัง 155214
35  นายชัยวุฒิ อรรถวุฒิศิลป์ 154787
36  นางสาวทินธิภา ทองโฉม 154749
37  นางสาวสุรางคณา สังข์แก้ว 155006
38  นายอมรชัย วงค์มา 155128
39  นางสาววรรณิภา สีแตง 154995
40  นายสหัสบดินทร์ ใจศิลป์ 155084
41  นางสาวรมิตา สุขแสวง 155079
42  นางสาวอรวรรณ คำฤทธิ์ 152072
43  นางสาววัลย์ลิกา คงชนะ 152071
44  นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง 151951
45  นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ 151874
46  นายสุรัตน์ชัย ดอกสลิด 155315
47  นางสาวรัฐติญา พันธุ์น้อย 154941
48  นางสาวนิศานาถ พัดลม 152361
49  นางสาวสวรส เฉลยสุข 154705
50  นายไพโรจน์ ตรงกลาง 155224

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th