ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกุลทรี ดีเพ็ชร 153036
2  นางสาวกานดา ดิษฐภู่ 153483
3  นางสาวอภิญญา แก้วก้อ 153610
4  นางสาวธิดารัตน์ อินณรงค์ 153868
5  นางสาวณัฐกานต์ แสงรัมย์ 153813
6  นางสาวณัฐยา มีชัย 153528
7  นางสาวภัคธินันท์ กันจนา 153511
8  นายศิริพงษ์ มีแก้ว 153726
9  นางสาวรัศมี โคตธรรม 153718
10  นายนายลักษณ์ศํกดิ์ พอดีงาม 153704
11  นางสาวพรธิดา ไทยเกิด 153706
12  นางสาวปัทมวรรณ อาษาไชย 154032
13  นายธีระพงษ์ หมื่นไธสง 154000
14  นางสาวอรุณี เสนะสกุล 154039
15  นางสาวสาริศา สุขเรือง 153983
16  นางสาวปิยะนุช คำศรีระภาพ 153724
17  นางสาวจิตรรัตน์ หิรัญรักษ์ 154033
18  นายณัฐพงษ์ ชัยสัตย์ 152302
19  นางสาวจุฑารัตน์ ศรนะรายณ์ 154724
20  นายธนภัทร เตชะงามวงศ์ 154999
21  นายอานนท์ ตุลารัตนพงษ์ 154358
22  นายประเสริฐ กิเนีย 154952
23  นางไอวนา วัฒนจัง 155146
24  นายอธิพงศ์ ชูครุวงศ์ 154843
25  นายทวีศักดิ์ เกิดศิริชัย 151371
26  นายทศพร มากสุวรรณ 151373
27  นายปิยะพงษ์ สนธิกุล 151372
28  นางสาวนิตยา ชัยขันธ์ 154079
29  นางสาวหนึ่งฤทัย ทีนาคะ 155063
30  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษกร เข็มกลัด 155014
31  นางสาวจิราพร ลุมไธสง 155065
32  นางสาวนิติญา ลำทา 155164
33  นายเจษฎา วัสโส 151672
34  นางสาวจารุวรรณ พรมวัง 155211
35  นางสาวทินธิภา ทองโฉม 154661
36  นางสาวนิตยา ปิตตาทะสา 155162
37  นางสาวดาวฤดี เพียซ้าย 154962
38  นางสาวเจนจิรา เขื่อนคำ 155019
39  นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง 151950
40  นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ 151944
41  นายสุรัตน์ชัย ดอกสลิด 155314
42  นางสาวรัฐติญา พันธุ์น้อย 154940
43  นางสาวปาวรีย์ คมพยัคฆ์ 155296
44  นายเกียรติศักดิ์ พรหมศร 154575

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th