ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรุ่งทิวา วัชรพงษ์ 152984
2  นายธนินทร์ ถมตะขบ 152986
3  นางสาวกมลพร กันทะทิพย์ 152995
4  นายขวัญชัย เดชจำเริญ 152991
5  นางสาวศศิธร ภวภูตานนท์ 153328
6  นายกิติชัย ศรไชย 153013
7  นายเกรียงไกร อุปัญญาโน 153011
8  นางสาวอุมาพร สิงหะชัย 153009
9  นายสมภพ สีหานาวี 153007
10  นางสาวถนอมสิน แจ่มสว่าง 153161
11  นางสาววารี ก้อนทอง 153163
12  นางสาวใกล้รุ้ง เบาสันเทียะ 153165
13  นางสาวอัญมณี ฤทธิ์รุ่ง 153371
14  นางสาวอาอีซะห์ เต๊ะ 153366
15  นางสาวรสริน ใจแม่น 153369
16  นางสาวพิม ดวงแก้ว 153370
17  นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ 153376
18  นายรัชกาล สมานทอง 151582
19  นางสาวเพทาย สีตะพงศ์ 153604
20  นางสาวรักษวรา แสงจันทร์ 153805

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th