ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรุ่งทิวา วัชรพงษ์ 152985
2  นายธนินทร์ ถมตะขบ 152987
3  นางสาวกมลพร กันทะทิพย์ 152994
4  นายขวัญชัย เดชจำเริญ 152992
5  นายกิติชัย ศรไชย 153012
6  นางสาวอุมาพร สิงหะชัย 153008
7  นายสมภพ สีหานาวี 153006
8  นายเกรียงไกร อุปัญญาโน 153010
9  นางสาวประจวบลาภ เที่ยงแท้ 153423
10  นางสาวถนอมสิน แจ่มสว่าง 153160
11  นางสาววารี ก้อนทอง 153162
12  นางสาวใกล้รุ้ง เบาสันเทียะ 153164
13  นางสาวอัญมณี ฤทธิ์รุ่ง 153375
14  นางสาวอาอีซะห์ เต๊ะ 153365
15  นางสาวรสริน ใจแม่น 153368
16  นางสาวพิม ดวงแก้ว 153367
17  นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ 153372
18  นายรัชกาล สมานทอง 151583
19  นางสาวเพทาย สีตะพงศ์ 153603
20  นายชัยณรงค์ นวลจันทร์ 153758

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th