ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุพัตรา วิชญานันท์ 153344
2  นายสมชาย สงสัย 153343
3  นางสาวพิราวรรณ พูลสวัสดิ์ 152117
4  นางสาวศิญาณัฐ ศักดิ์จิรพาพงษ์ 153565
5  นางสาวธัญญารัตน์ เผยโคกสูง 153496
6  นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด 153494
7  นางสาวนางสาวกนกพร เจียรรอัศววงศ์ 153562
8  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 153631
9  นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ 151400
10  นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร์ 153597
11  นางสาวดวงใจ เยี่ยมมิตร 153599
12  นางสาววลัยลักษณ์ แผ่นสุวรรณ์ 153663
13  นางสาวปพิชญา นาคน้อย 153697
14  นายกริชชัย ทองใบ 153691
15  นางสาวบัวไผ่ บุญเลี้ยง 153561
16  นางสาวอนัญญา อรุณเจริญ 153471
17  นางสาวจันจิรา วงศ์คำสาย 153678
18  นายธนากฤต วงศ์ใหญ่ 155112
19  นายชัยพร อินทร์ชมชื่น 154741
20  นางสาวรมิตา สุขแสวง 151798

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th