ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววีรยา เหลี่ยมไทย 153535
2  นายสุวิทย์ เสรฏฐพงศ์ไพศาล 153409
3  นางสาวศิญาณัฐ ศักดิ์จิรพาพงษ์ 153551
4  นายสุพจน์ ภาดา 153568
5  นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด 153493
6  นางสาวธัญญารัตน์ เผยโคกสูง 153495
7  นายเอกลักษณ์ เข็มเพชร 147915
8  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 153630
9  นายธนากร มัชฉาเมฆ 153208
10  นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร์ โกษาจันทร์ 153596
11  นางสาวดวงใจ เยี่ยมมิตร 153598
12  นางสาววลัยลักษณ์ แผ่นสุวรรณ์ 153662
13  นางสาวปพิชญา นาคน้อย 153698
14  นายกริชชัย ทองใบ 153690
15  นางสาวบัวไผ่ บุญเลี้ยง 153560
16  นางสาวอนัญญา อรุณเจริญ 153583
17  นายสรศักดิ์ สมบูรณ์นาวิน 153472
18  นางสาวกรรณิการ์ คงเมือง 153659
19  นางสาวจันจิรา วงศ์คำสาย 153677
20  นายธนากฤต วงศ์ใหญ่ 155113

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th