ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน 153422
2  นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว 153411
3  นายสมบูรณ์ มัทนามนัสนันท์ 153098
4  นางสาวณิชนันทน์ เหมสูงเนิน 153544
5  นายณฐวัฒน์ คำผาย 153541
6  นางสาวสิริพร จันทะจร 153514
7  นางศิริเขต จันทะศรี 153693
8  นางสาวมุกดา แพงศรี 153607
9  นางสาวปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 153708
10  นางสาวฉวีวรรณ สีจันพาน 153849
11  นายชัยณรงค์ นวลจันทร์ 153757
12  นายสมชาย แคว้นคอนฉิม 153936
13  นางสาวปวีณรัตน์ ทิพย์มณีดล 152808
14  นายสิทธิพงษ์ เจดีย์ศรี 153896
15  นางสาวอรนุช ภวภูตานนท์ 153996
16  นายเจริญศิลป์ อุตะมะ 154059
17  นายวรพงศ์ ภาระโถ 154950
18  นางสาวพัสตร์รดา เจียมโฆสิต 155024
19  นางสาวศิรดา ทั่งเหมือน 154814
20  นายณัฐวุฒิ กรุงไกรจักร 155082

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th