ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุภาพร เสามั่น 152426
2  นางสาวปนัดดา วงศ์นันตา 153313
3  นางสาวสุชาดา ชัยจิตวณิชกุล 145407
4  นางสาวสุกัญญา ยาคำ 153415
5  นายสิทธิโชค วินิจสร 153080
6  นางสาวนิภาพร ร้อยครบุรี 153316
7  นายฉัตรชัย ชื่นชม 153405
8  นายมานพ รังษีอนุวัตรกูร 153349
9  นางสาวอรวรรณ เสียงล้ำ 153275
10  นางสาวพสิรกัญฎา สีเคน 153391
11  นายพรชัย คูณขุนทด 153390
12  นางสาวจารุวรรณ สาสกุล 153217
13  นายสันติ ศรีวุฒิชาญ 153212
14  นางบงกช ลีโสม 153412
15  นายสำราญ ลีโสม 153413
16  นางสาวชญาภา แจ่มกระจ่าง 153416
17  นางสาวดวงมณี บุญศรี 153481
18  นางสาวจุฑามาศ ทัพเจริญ 154658
19  นางสาวหัทยา พวงผ่อง 154722
20  นายศุภศิษฐ์ อิสาน 154725
21  นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง 152119
22  นางสาวปฏิมา หิงษา 152344
23  นายเอกชัย เหนือคลอง 152532
24  นายมงคล โพยนอก 152531
25  นางสาวโชติมา คำสำเภา 152516
26  ว่าที่ร้อยเอกณรงค์ จงสิริฤกษ์ 154167
27  นายอภินันท์ จำวรรณ์ 152375
28  นางสาวสุภาวดี ชาวเชียงตุง 153173
29  นางสาวศิริรัตน์ สิทธิศร 152536
30  นางสาวเพชรรัตน์ คำจันทึก 152533
31  นางสาวณัฐนารี เทียนวิลัย 151807
32  นางสาวศิริวรรณ พิมพา 151476
33  นางสาวสุวนี แก้วภาพ 152664
34  นางสาวปุณภัช ธัญติโสภณ 153293
35  นางสาวนิศารัตน์ โรหิตาคนี 151609
36  นางสาวณัฐพร บุญดุฉาว 152053
37  นายสมภพ สำโรงทอง 152052
38  นางสาวนรินทร ทองบ่อ 152055
39  นางสาววรรณพร จันทรลักษ์ 152054
40  นายสุวิทย์ นิธิธรรมรุจน์ 152591
41  นายสมนึก ปรางค์ศร 152593
42  นางสาวอัจฉรา ยวงแดง 153108
43  นางสาวอัจฉราภรณ์ พุดขุนทด 153778
44  นางสาวกัญญารัตน์ วิลัยพิศ 152660
45  นางสาวปุญณิศา อุ่นสุวรรณ์ 152230
46  นายรัชโรจน์ แตงนวลจันทร์ 152246
47  นางสาวปิยฉัตร อนุมาศ 152227
48  นางสาวเกศแก้ว เกษะโกมล 152233
49  นายมงคล รุณรักษา 152235
50  นางสาวพรพิมล จารุพนาเวช 152698

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th