ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุภาพร เสามั่น 152427
2  นางสาวปนัดดา วงศ์นันตา 153312
3  นางสาวสุชาดา ชัยจิตวณิชกุล 148815
4  นางสาวสุกัญญา ยาคำ 153355
5  นายสิทธิโชค วินิจสร 153081
6  นายสุระศักดิ์ แก้วชมภู 153082
7  นางสาวชาลินี ชาญสมร 153395
8  นางสาวอรวรรณ เสียงล้ำ 153274
9  นางสาวพสิรกัญฎา สีเคน 153388
10  นายพรชัย คูณขุนทด 153392
11  นายยุทธิชัย ทิพย์สุขุม 151975
12  นางสาวจารุวรรณ สาสกุล 153216
13  นายสันติ ศรีวุฒิชาญ 153211
14  นางสาวนิตยา ไฝ่จิตร 153352
15  นายสกล กาศคำสุข 153403
16  นางสาวภรพิศา เพชรพรหม 153524
17  นางสาวสุรีรัตน์ พลมะศรี 153482
18  นายวีระชาติ วงศ์สวัสดิ์ 154539
19  นางสาวจุฑามาศ ทัพเจริญ 154657
20  นายศุภศิษฐ์ อิสาน 154726
21  นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง 152104
22  นางสาวปฏิมา หิงษา 152343
23  นายสิริวัฒน์ หลักตา 152853
24  นายอภินันท์ จำวรรณ์ 152374
25  นางสาวสุภาวดี ชาวเชียงตุง 153172
26  นางสาวปุณภัช ธัญติโสภณ 153292
27  นายสุวิทย์ นิธิธรรมรุจน์ 152592
28  นายสมนึก ปรางค์ศร 152590
29  นางสาวชลธิชา เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 151708
30  นายสราวุฒิ ทิศฟองดี 151709
31  นางสาวกัญญารัตน์ วิลัยพิศ 152826
32  นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี 150610
33  นางสาวปุญณิศา อุ่นสุวรรณ์ 152228
34  นายรัชโรจน์ แตงนวลจันทร์ 152247
35  นางสาวเกศแก้ว เกษะโกมล 152232
36  นายมงคล รุณรักษา 152234
37  นางสาวปิยฉัตร อนุมาศ 152226
38  นายเจษฎา วัสโส 149637
39  นายดุริยะ ช่วยเจริญ 151618
40  นางสาวดนิตา ธัญมณีสิน 152671
41  นางสาววรรษมน พงษ์อริยะทรัพย์ 152672
42  นายเจตธนะ ภัทรพงศ์มณี 152673
43  นางสาวดาราทิพย์ เชตวัน 152512
44  นางสาวจันทิมา เพียรกิจ 152379
45  นางสาวทิพย์รัตน์ กันทะสอน 152694
46  นางสาวจิรนันท์ สิงห์ลอ 153124
47  นายเรืองกิตติ สามารถ 152461
48  นางสาวพิมพ์นารา ผุดเพชรแก้ว 152886
49  นายพิพัฒน์ บุญภู่ 151178
50  นางสาวคณาพร กลำเงิน 152062

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th