ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสัญชัย อุ่นเรือน 153186
2  นางสาวสุวดี แซ่ตัน 153189
3  นางสาวธนวรรณ พึ่งผลพูล 153191
4  นางสาวพรพิมล วังศรี 152663
5  นายจตุรงค์ แก้วไพโรจน์ 152422
6  นางสาวสุรัชดา ชุมสุข 153322
7  นายยุทธิชัย ทิพย์สุขุม 151974
8  นางสาวจารุวรรณ สาสกุล 153215
9  นายสันติ ศรีวุฒิชาญ 153210
10  นางสาวรจนา ยศกลาง 153309
11  นางสาวรวินันท์ แก้วแขก 153489
12  นางสาววีรนุช ผดุงศรี 153255
13  นางสาวปัทมาพร บัวแดง 153498
14  นางสาวปณิชา มูประสิทธิ์ 153474
15  นายชาเนตร มานะการ 153526
16  นายปกรณ์ ไวฑูรเกียรติ 153527
17  นายสุริยะพงษ์ ทวีชัย 153386
18  นางสาววนิดา ใจเย็น 153449
19  นายอนวัช อนวัชมงคล 153432
20  นางสาวรัตนพร ศิริแก้วเลิศ 153540
21  นางสาวณิชาภา สีดามาตย์ 150728
22  นางสาวระพีพรรณ สินชู 150732
23  นายทรงวุฒิ กล้าหาญ 152185
24  นายสาธิต ขนอม 152376
25  นางสาวเนตรอนงค์ อินภิบาล 151736
26  นางสาวอารีรักษ์ ศรีโชค 152381
27  นางสาวชญานิศ โคกเจริญ 152383
28  นายประทีป ทรงธิบาย 152385
29  นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงราวี 150459
30  นายสุบรร ดีสองชั้น 150466
31  นายรชานนท์ ผลกลาง 152851
32  ว่าที่ ร.ต.กนกวรรณ เวทยสุธรรม 151749
33  นางสาวเกวลิน ฟุ้งเกียรติ 151750
34  นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยคูณ 153766
35  นายวิทวัธ วุฒิเดช 152311
36  นางสาวจันทมณี กองเผือก 152309
37  นางสาวชุติมา พรายงาม 153420
38  นายธนายุทธ ปลื้มปรีชา 151933
39  นางสาวนิอร สายพรม 151128
40  นางสาวจันธนา มะโนใจ 151613
41  นางสาวจันทิมา เพียรกิจ 152406
42  นางสาวทิพย์รัตน์ กันทะสอน 152693
43  นางสาวจิรนันท์ สิงห์ลอ 153125
44  นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา 152553
45  นางสาวอนุธิดา ปวงสง่า 152746
46  นางสาววลัยพร ยังปรีดา 148935
47  นายธเนศ หลวงศรี 153783
48  นายอาทิตย์ พลเวียง 153780
49  นางสาวณัฐธิดา กรณีสุข 153779
50  นายณัฐกฤษฏิ์ กันทเนตร 153782

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th